За нас

Детска градина „Щастливо детство” е със запазено място в образователната система на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия и Плевенска област през годините, за което свидетелстват квалификациите, откритите практики, домакинствата и участията на педагогическите специалисти и децата във форуми, конкурси, инициативи и състезания в областта на предучилищно възпитание, в мероприятия и дейности свързани с културата и традициите на местната общност. Построена по типов проект и открита през 1978 г.като общинска- детската градина , тя има своя собствен облик и традиции, запазени до днес.Помещава се в основна сграда и филиал-  намиращ се в гр. Тръстеник. Материално-техническата и дидактическа база е модернизирана през годините според финансовите възможности на детското заведение. С изпълнението на проекти по енергийна ефективност през 2009 г.е ремонтирана основна сграда, а през 2012 г. филиала.През 2015 г.е извършен  основен ремонт на покрива в основната сграда.

В детската градина се отглеждат и възпитават деца в яслена и предучилищна възраст.Осигурен е училищен транспорт за пътуващите деца от съседните селища Славовица и Победа, в които детските градини са закрити.

За образованието, възпитанието  и отглеждането на децата се грижи квалифициран персонал- болшинството от които са местни кадри.

Акценти в работата на екипа са:осигуряване условия за равен достъп и качествено образование на всички деца;интегриране на деца от уязвими общности;предучилищна подготовка и усвояване на книжовен български език;ритуализация на живота в детската градина и провеждане на тематични празници,годишнини и юбилейни чествания,въведени символи и ритуали;вътрешно проектни дейности и занимания извън ДОС, по желание на родителите;партньорство със семейството, НПО, културно-просветни институции,дейци на културата и изкуството и обществени организации;Делово сътрудничество с местната власт;Естетизация на предметно-пространствената и дидактическа среда;Квалификация на педагогическите специалисти;обучение в извън учебна среда и образователни екскурзии с децата;

История на предучилищното образование в Тръстениk:

История на предучилищното образование в Тръстеник Част 2: