Работа по национални и оперативни програми

         ДГ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” – гр.ТРЪСТЕНИК 
      GSM 0879959838 тел.065512060 odz_trastenik@abv.bg


 ДГ“Щастливо детство“ гр. Тръстеник осъществява дейности по Оперативна Програма“ Наука и образование за интелигентен растеж“ проект BG05M2OP001-3005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в периода 2019 – 2022 г. В проектните дейности се включват 4 учители, които работят допълнително с деца от уязвими групи,  с различен майчин език от българския. Педагогическите ситуации имат за цел децата да придобият увереност и преодолеят езиковите бариери в общуването на книжовен български език и дефицити при усвояване на образователното съдържание по основните образователни направления.
 От м.10 2020 г. до 07.02.2024 г. в проект BG05M2OP001-3005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и проект BG05M2OP001-0001“Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ в изпълнение на дейностите за организиране и провеждане на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи  в детската градина е назначен психолог. През месец октомври и месец ноември 2023 г. психолога реализира индивидуални и групови интензивни форми за работа с родители под формата на анкета, разяснителни кампании, срещи, разговори и образователни тренинги с 32 родители. Същите имат за цел да запознаят семействата с подходи за адаптацията на децата; осъзнаване ползите от редовно посещение в детската градина като ключов момент от развитието на детската личност;направени са препоръки за осигуряване нагласи и предварителна подготовка ; прецизиране приоритетите спрямо нуждите на детето; разпределение на отговорностите спрямо членовете на семейството; насърчаване доверие и позитивно взаимодействие между участниците в педагогическия процес- деца, родители и учители.